Επικοινωνία: 6971791900, 23920-65368

 

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Η ∆ράση «ΝεοφυΑής Επιχειρηματικότητα» αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

 

∆ιευκρινίζεται ότι ο όρος «μισθωτή εργασία» δεν περιλαμβάνει τους ατομικούς επιχειρηματίες που, για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα τους θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία

 

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους παρακάτω στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές - ∆ημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά – Κατασκευές.

 

Ενδεικτικά, κάποιες επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ):

 

 1. Παραγωγή: ψωμιού, τυροπιτών, σάντουιτςκαιπαρόμοιων ειδών, παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου, λουκουμάδων και συναφών ειδών, αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών, βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια, αρωμάτων και κολονιών, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου / υδροηλεκτρικούς σταθμούς / φωτοβολταϊκά συστήματα.
 2. Ιατρικές υπηρεσίες: Οδοντιατρικές & Ορθοδοντικές υπηρεσίες, Υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή, Ψυχολόγου & ψυχοθεραπευτή, Οδοντοτεχνίτη, Νοσοκόμου, κ.α.
 3. Μεταφορές: Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης, Υπηρεσίες οδικών μεταφορών επιστολών και δεμάτων, Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο, Αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων, Υπηρεσίες ταχυδρομικών πρακτορείων, Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες.
 4. Υπηρεσίες: Ανάπτυξης οικοδομικών σχεδίων, Αρχιτεκτόνων, τοπογράφων και πολιτικών μηχανικών, Συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις, Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας, Φωτογραφικές δραστηριότητες, Σχολών χορού, μουσικών σχολών και διδασκάλων μουσικής, Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, Υπηρεσίες θεατρικών αιθουσών, Κατασκευή ενδυμάτων και υποδημάτων, Κατασκευή νυφικών ενδυμάτων, εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού, κομποστοποίησης απορριμμάτων, Κατασκευή επίπλων, ιατρικών, χειρουργικών και οδοντιατρικών οργάνων και συσκευών.

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

 

Ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης ανέρχεται σε 120 εκατ. € και θα κατανεμηθεί σε δύο (2) κύκλους (1ος κύκλος, Α’ Εξάμηνο 2016: 60% και 2ος κύκλος Β’ Εξάμηνο του 2016: 40%).

 

Η παρούσα δράση του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 72.000.000 € (∆ημόσια ∆απάνη) και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

 

 • Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 17/03/2016 με καταληκτική ημερομηνία 27/04/2016.
 • Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 60.000€.
 • Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
 • Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.
 • Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον 3 έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηματικού σχεδίου έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.
 • Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα.

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ενισχύονται (α) άνεργοι και (β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.

 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της ∆ράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

 • Κατηγορία ∆ικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Κατηγορία ∆ικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
 • ∆εν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Για τους σκοπούς της παρούσας δράσης και στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρηματιών με μικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα εξ’ αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας - φορολογικό έτος 2015).
 • Επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και διαφορετικών κατηγοριών από τις προαναφερόμενων, με σκοπό την ίδρυση νέας μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης σε μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΑΝΕΡΓΟΙ:

 1. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ κατά την υποβολή της αίτησης.
 2. Να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

 1. Να είναι ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
 2. ∆εν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Για τους σκοπούς της παρούσης και στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρηματιών με μικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα εξ’ αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας - φορολογικό έτος 2015).
 3. Να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία,Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν.4019/2011.
 4. ∆ιευκρινίζεται ότι ο όρος «μισθωτή εργασία» δεν περιλαμβάνει τους ατομικούς επιχειρηματίες που, για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα τους θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία (περίπτωση στ, παράγρ. 2, άρθρο 12 του ΚΦΕ).

 

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 1. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
 2. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας μόνο αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος).
 3. Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης. Εφόσον το επιχειρηματικό τους σχέδιο ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι και την ημερομηνία ένταξής τους δεν έχουν ενταχθεί σε άλλα προγράμματα ή/και έγγραφη παραίτησή τους από αίτηση χρηματοδότησής τους από άλλο Ε.Π., εάν αυτή βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης. Η αίτηση θα πρέπει να φέρει σφραγίδα γνωστοποίησης από την οικεία ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ή τον αρμόδιο ΕΦ.
 4. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς ∆ραστηριότητας (Κ.Α.∆. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης και θα πρέπει να τους διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.
 5. Επιπρόσθετα να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑ∆, καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.
 6. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 7. Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην περίπτωση των εταιρικών σχημάτων για κάθε δικαιούχο/εταίρο ξεχωριστά.

 

Αποκλείονται από τα εταιρικά σχήματα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, είναι είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

 

Συνημμένα Αρχεία:

Γενικό Ενημερωτικό: pdf

Επιλέξιμες Δαπάνες: pdf

11/02/2016: Σύνοψη Προγράμματος

11/02/2016: Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων & Παραρτήματα

11/02/2016: Μεμονωμένο Αρχείο Excel με Επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης

22/02/2016: Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 

Ποιοί Είμαστε

Masoko

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε, έχοντας ως κύριο σκοπό της την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε μορφής, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύγχρονο, απαιτητικό από κάθε πλευράς οικονομικό περιβάλλον.

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

 Θεσσαλονίκη

 Τρίλοφος Θεσσαλονίκης

 23920-65368

 Fax: 23920-65368

 info (@) vipconsulting.gr